پایه چندمید؟ پاسخ به این سوال باعث میشه رو پایتون بیشتر تمرکز کنیم
(4.347%) 1
کمتر
(8.695%) 2
چهارم
(21.73%) 5
پنجم
(8.695%) 2
ششم
(17.39%) 4
هفتم
(13.04%) 3
هشتم
(8.695%) 2
نهم
(17.39%) 4
بیشتر

تعداد شرکت کنندگان : 23